skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use and understanding of virtual environments by adolescents with autistic spectrum disorders

Parsons, Sarah ; Mitchell, Peter ; Leonard, Anne

Journal of autism and developmental disorders, August 2004, Vol.34(4), pp.449-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-3257 ; PMID: 15449520 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitchell, Peter
  2. Leonard, Anne
  3. Parsons, Sarah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...