skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the B c + → D s + K ¯ 0 ∗ $\boldsymbol {B}_{\boldsymbol {c}}^{\boldsymbol {+}} {\boldsymbol \to } {\boldsymbol {D}}_{\boldsymbol {s}}^{\boldsymbol {+}} \overline {K}^{\mathbf {0}^{\ast }}$ decay

ASADI, A ; MEHRABAN, H

Pramana, 2017, Vol.88(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4289 ; E-ISSN: 0973-7111 ; DOI: 10.1007/s12043-016-1306-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas

Riedel, M. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. ; Kieffer, T.

Diabetologia, 2012, Vol.55(2), pp.372-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-011-2344-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of heavy metals in acid mine drainage using artificial neural network from the Shur River of the Sarcheshmeh porphyry copper mine, Southeast Iran

Rooki, R. ; Doulati Ardejani, F. ; Aryafar, A. ; Bani Asadi, A.

Environmental Earth Sciences, 2011, Vol.64(5), pp.1303-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-0948-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Design of Modified Tabs for Testing of Symmetric Composite Thin Walled Tubes Under Pure Torsional and Tensile Loadings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Modified Tabs for Testing of Symmetric Composite Thin Walled Tubes Under Pure Torsional and Tensile Loadings

Shokrieh, M. M. ; Asadi, A.

Experimental Mechanics, 3/2010, Vol.50(3), pp.307-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11340-009-9226-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significance of blood-related high-risk behaviors and horizontal transmission of hepatitis B Virus in Iran

Abedi, Farshid ; Madani, Hossain ; Asadi, A. ; Nejatizadeh, Azim

Archives of Virology, 2011, Vol.156(4), pp.629-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8608 ; E-ISSN: 1432-8798 ; DOI: 10.1007/s00705-010-0902-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiling Function for Surface Subsidence Prediction in Mining Inclined Coal Seams

Asadi, A. ; Shakhriar, K. ; Goshtasbi, K.

Journal of Mining Science, 2004, Vol.40(2), pp.142-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7391 ; E-ISSN: 1573-8736 ; DOI: 10.1023/B:JOMI.0000047856.91826.76

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of psychological stress in skin disease

Kimyai-Asadi, A ; Usman, A

Journal of cutaneous medicine and surgery, 2001, Vol.5(2), pp.140-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1203-4754 ; PMID: 11443487 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Asadi, A.
 2. Doulati Ardejani, F.
 3. Kimyai-Asadi, A
 4. Ao, Z
 5. Usman, A

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Iran
 3. Adolescent
 4. Middle Aged
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...