skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bending-fatigue behavior of bulk metallic glasses and their composites

Wang, Gongyao ; Liaw, Peter

JOM, 2010, Vol.62(4), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-010-0055-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the structure-Poisson’s ratio relation in bulk metallic glass

Xue, Peng ; Huang, Yongjiang ; Guo, Shu ; Fan, Hongbo ; Ning, Zhiliang ; Sun, Jianfei ; Liaw, Peter

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), pp.7891-7899 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2098-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword: Fatigue and Corrosion Damage in Metallic Materials

Zhai, Tongguang ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, Vol.43(8), pp.2742-2742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-012-1083-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Stabilities of β -Ti Alloys Studied Using a New Mo Equivalent Derived from [ β /( α  +  β )] Phase-Boundary Slopes

Wang, Qing ; Dong, Chuang ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2015, Vol.46(8), pp.3440-3447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-015-2923-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic-Loading Induced Lattice-Strain Asymmetry in Loading and Transverse Directions

Huang, E-Wen ; Barabash, Rozaliya ; Clausen, Bjørn ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, Vol.43(5), pp.1454-1461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-011-0972-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Situ Neutron-Diffraction Studies on the Creep Behavior of a Ferritic Superalloy

Huang, Shenyan ; Brown, Donald ; Clausen, Bjørn ; Teng, Zhenke ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, Vol.43(5), pp.1497-1508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-011-0979-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture Toughness and Fatigue Crack Growth Behavior of As-Cast High-Entropy Alloys

Seifi, Mohsen ; Li, Dongyue ; Yong, Zhang ; Liaw, Peter ; Lewandowski, John

JOM, 2015, Vol.67(10), pp.2288-2295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-015-1563-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Al on the NiAl-Type B2 Precipitates in Ferritic Superalloys

Huang, Shenyan ; Ghosh, Gautam ; Li, Xin ; Ilavsky, Jan ; Teng, Zhenke ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, Vol.43(10), pp.3423-3427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-012-1318-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Atomic Structure of a High-Entropy Alloy: An X-Ray and Neutron Scattering Study

Guo, Wei ; Dmowski, Wojciech ; Noh, Ji-Yong ; Rack, Philip ; Liaw, Peter ; Egami, Takeshi

Metallurgical and Materials Transactions A, 2013, Vol.44(5), pp.1994-1997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-012-1474-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高熵合金材料研究进展
Science and technology in high-entropy alloys

Zhang, Weiran ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2018, Vol.61(1), pp.2-22

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-017-9195-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulk metallic glasses: Overcoming the challenges to widespread applications

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Schneider, Judy

JOM, 2010, Vol.62(2), pp.69-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-010-0035-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in bulk metallic glasses

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Schneider, Judy

JOM, 2010, Vol.62(4), pp.9-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-010-0066-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2015, Vol.46(6), pp.2380-2380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-015-2809-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword Symposium on Bulk Metallic Glasses VII

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2011, Vol.42(6), pp.1449-1449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-011-0690-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Bulk Metallic Glasses IX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulk Metallic Glasses IX

Liaw, Peter K. ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 5/2013, Vol.44(5), pp.1979-1979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11661-012-1493-x

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2014, Vol.45(5), pp.2351-2351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-013-2023-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of FeCoNiAl 0.2 Si 0.2 high entropy alloy

Zuo, Ting-ting ; Ren, Song-bo ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 2013, Vol.20(6), pp.549-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1007/s12613-013-0764-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallic glasses: Gaining plasticity for microsystems

Yang, Yong ; Ye, Jianchao ; Lu, Jian ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter

JOM, 2010, Vol.62(2), pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-010-0039-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocompatibility Study of Zirconium-Based Bulk Metallic Glasses for Orthopedic Applications

He, Wei ; Chuang, Andrew ; Cao, Zheng ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2010, Vol.41(7), pp.1726-1734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-009-0150-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue Softening of (Zr 58 Ni 13.6 Cu 18 Al 10.4 ) 99 Nb 1 Bulk Metallic Glass

Qiao, Dongchun ; Huang, Lu ; Jiang, Wenhui ; Fan, Cang ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2010, Vol.41(7), pp.1787-1791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-010-0219-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (69)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2006  (4)
 3. 2007đến2009  (12)
 4. 2010đến2013  (27)
 5. Sau 2013  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liaw, Peter K
 2. Liaw, P.K.
 3. Liaw, Peter
 4. Liaw, PK
 5. Oak Ridge National Lab.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...