skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing Knowledge and Expertise: The CSCW View of Knowledge Management

Ackerman, Mark ; Dachtera, Juri ; Pipek, Volkmar ; Wulf, Volker

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 2013, Vol.22(4), pp.531-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9724 ; E-ISSN: 1573-7551 ; DOI: 10.1007/s10606-013-9192-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wulf, V.
  2. Pipek, V
  3. Ackerman, MS
  4. Wulf, Volker
  5. Dachtera, Juri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...