skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Spiral (Imperial College London) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistability and oscillations in genetic control of metabolism

Oyarzún, Diego A ; Chaves, Madalena ; Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik, Marit; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Journal of Theoretical Biology, 2012, Vol.295, pp.139-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2011.11.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth

Nikolaou, Andreas ; Hartmann, Philipp ; Sciandra, Antoine ; Chachuat, Benoît ; Bernard, Olivier; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Journal of Theoretical Biology, 07 February 2016, Vol.390, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking multiscale cardiac electrophysiology with machine learning and predictive modelling

Cantwell, Chris D. ; Mohamied, Yumnah ; Tzortzis, Konstantinos N. ; Garasto, Stef ; Houston, Charles ; Chowdhury, Rasheda A. ; Ng, Fu Siong ; Bharath, Anil A. ; Peters, Nicholas S.

Arxiv ID: 1810.04227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peters, Nicholas S.
  2. Cantwell, Chris D.
  3. Garasto, S
  4. Mohamied, Y
  5. Bernard, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...