skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Spiral (Imperial College London) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberate practice enhances quality of laparoscopic surgical performance in a randomized controlled trial: from arrested development to expert performance

Hashimoto, Da ; Sirimanna, P ; Gomez, Ed ; Beyer - Berjot, L ; Ericsson, Ka ; Williams, Nn ; Darzi, A ; Aggarwal, R; National Institute for Health Research

SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES, 01 November 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 0930-2794 ; ISBN: 10 DOI: 10.1007/s00464-014-4042-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical interruptible conversations: distributed dynamic verification with multiparty session types and Python

Demangeon, Romain ; Honda, Kohei ; Hu, Raymond ; Neykova, Rumyana ; Yoshida, Nobuko

Formal Methods in System Design, 2015, Vol.46(3), pp.197-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9856 ; E-ISSN: 1572-8102 ; DOI: 10.1007/s10703-014-0218-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Williams, N.N.
  2. Demangeon, R
  3. Ericsson, Ka
  4. Yoshida, Nobuko
  5. Demangeon, Romain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...