skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: Spiral (Imperial College London) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyaluronidases and hyaluronan synthases expression is inversely correlated with malignancy in lung/bronchial pre-neoplastic and neoplastic lesions, affecting prognosis

De Sa, Vk ; Rocha, Tp ; Moreira, Al ; Soares, Fa ; Takagaki, T ; Carvalho, L ; Nicholson, Ag ; Capelozzi, Vl

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 28 August 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4510 ; ISBN: 10 DOI: 10.1590/1414-431X20154693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Brazil  (1)
 2. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Takagaki, T.
 2. Soares, F. A.
 3. Rocha, T.P
 4. Nicholson, A G
 5. Sá, V K de

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...