skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Spiral (Imperial College London) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SBOL Visual: A Graphical Language for Genetic Designs

Quinn, Jacqueline Y ; Cox, Robert Sidney ; Adler, Aaron ; Beal, Jacob ; Bhatia, Swapnil ; Cai, Yizhi ; Chen, Joanna ; Clancy, Kevin ; Galdzicki, Michal ; Hillson, Nathan J ; Le Novère, Nicolas ; Maheshwari, Akshay J ; McLaughlin, James Alastair ; Myers, Chris J ; P, Umesh ; Pocock, Matthew ; Rodriguez, Cesar ; Soldatova, Larisa ; Stan, Guy-Bart V ; Swainston, Neil ; Wipat, Anil ; Sauro, Herbert M

2015, Vol.13(12), p.e1002310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0

Cox Robert Sidney ; Madsen Curtis ; Mclaughlin James ; Nguyen Tramy ; Roehner Nicholas ; Bartley Bryan ; Bhatia Swapnil ; Bissell Mike ; Clancy Kevin ; Gorochowski Thomas ; Grünberg Raik ; Luna Augustin ; Le Novère Nicolas ; Pocock Matthew ; Sauro Herbert ; Sexton John T ; Stan Guy-Bart ; Tabor Jeffrey J ; Voigt Christopher A ; Zundel Zach ; Myers Chris ; Beal Jacob ; Wipat Anil

Journal of Integrative Bioinformatics, 01 March 2018, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2017-0074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cox, Robert Sidney
  2. Bhatia, Swapnil
  3. Beal, J
  4. Wipat, Anil
  5. Clancy, Kevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...