skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tango cards: a card-based design tool for informing the design of tangible learning games

Deng, Ying ; Antle, Alissa ; Neustaedter, Carman

Proceedings of the 2014 conference on designing interactive systems, 21 June 2014, pp.695-704 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9781450329026 ; ISBN: 1450329020 ; DOI: 10.1145/2598510.2598601

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

RehabRobo-Onto: Design, development and maintenance of a rehabilitation robotics ontology on the cloud

Dogmus, Zeynep ; Erdem, Esra ; Patoglu, Volkan

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, June 2015, Vol.33, pp.100-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2014.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kepler WebView: A Lightweight, Portable Framework for Constructing Real-time Web Interfaces of Scientific Workflows

Crawl, Daniel ; Singh, Alok ; Altintas, Ilkay

Procedia Computer Science, 2016, Vol.80, pp.673-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2016.05.361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital archives and open archival practices

Atkinson, Sarah ; Whatley, Sarah

Convergence, February 2015, Vol.21(1), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-8565 ; E-ISSN: 1748-7382 ; DOI: 10.1177/1354856514560292

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

DoGSD: the dog and wolf genome SNP database

Bai, Bing ; Zhao, Wen-Ming ; Tang, Bi-Xia ; Wang, Yan-Qing ; Wang, Lu ; Zhang, Zhang ; Yang, He-Chuan ; Liu, Yan-Hu ; Zhu, Jun-Wei ; Irwin, David M ; Wang, Guo-Dong ; Zhang, Ya-Ping

Nucleic Acids Research, 2015, Vol.43(Database issue), p.D777-D783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gku1174 ; PMCID: 4383968 ; PMID: 25404132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patoglu, Volkan
  2. Li, Zhipeng
  3. Bai, Bing
  4. Yang, He-Chuan
  5. Atkinson, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...