skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Techniques Made Simple: Emerging Methods to Elucidate Protein Interactions through Spatial Proximity

Che, Yonglu ; Khavari, Paul A.

Journal of Investigative Dermatology, December 2017, Vol.137(12), pp.e197-e203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; DOI: 10.1016/j.jid.2017.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2

Kovalski, Joanna R. ; Bhaduri, Aparna ; Zehnder, Ashley M. ; Neela, Poornima H. ; Che, Yonglu ; Wozniak, Glenn G. ; Khavari, Paul A.

Molecular Cell, 21 February 2019, Vol.73(4), pp.830-844.e12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2018.12.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Che, Yonglu
  2. Khavari, Paul A
  3. Zehnder, Ashley M.
  4. Neela, Poornima H.
  5. Che, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...