skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 912.275  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B.

Side Effects of Drugs Annual, 2011, Vol.33, pp.447-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-53741-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-53741-6.00022-2

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B.

Side Effects of Drugs Annual, 2010, Vol.32, pp.413-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-53550-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(10)32022-8

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2004, Vol.27, pp.224-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-51356-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(04)80029-1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2001, Vol.24, pp.253-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50512-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(01)80027-1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2003, Vol.26, pp.243-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50999-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(03)80029-6

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2002, Vol.25, pp.257-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50674-0 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(02)80029-0

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2005, Vol.28, pp.244-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-51571-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80444-1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 1999, Vol.22, pp.242-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50092-2 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(99)80027-0

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 1997, Vol.20, pp.207-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82532-2 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80384-8

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Voet, Gijsbert B. van Der ; Wolff, Frederik A. de

Side Effects of Drugs Annual, 1998, Vol.21, pp.232-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82818-7 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(98)80026-3

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 1995, Vol.19, pp.223-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82531-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80147-3

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Voet, Gijsbert B. van Der ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2000, Vol.23, pp.231-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50212-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(00)80028-8

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1991, Vol.15, pp.224-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-89171-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80326-5

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1993, Vol.17, pp.273-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82005-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80206-5

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1992, Vol.16, pp.230-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-89657-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80503-3

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, G.B. ; de Wolff, F.A.

Side Effects of Drugs Annual, 1994, Vol.18, pp.240-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81939-0 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80267-3

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1990, Vol.14, pp.188-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81346-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80088-1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1984, Vol.8, pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90339-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(84)80027-6

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Riel, P.L.C.M. van

Side Effects of Drugs Annual, 1989, Vol.13, pp.191-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81091-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(89)80028-5

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1983, Vol.7, pp.250-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90279-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(83)80027-0

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 912.275  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (844.945)
 2. Toàn văn trực tuyến (816.483)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (14.222)
 2. 1959đến1973  (49.447)
 3. 1974đến1988  (121.374)
 4. 1989đến2004  (255.315)
 5. Sau 2004  (471.826)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (183.507)
 2. Metals  (49.697)
 3. Copper  (35.842)
 4. Heavy Metals  (27.199)
 5. Adsorption  (26.667)
 6. Zinc  (21.502)
 7. Cadmium  (20.775)
 8. Lead  (17.171)
 9. Water Pollutants, Chemical  (15.734)
 10. Environmental Monitoring  (13.169)
 11. Sediments  (11.628)
 12. Soil  (11.553)
 13. Metals, Heavy  (8.337)
 14. Soil Pollutants  (6.879)
 15. Arsenic  (6.801)
 16. Risk Assessment  (6.200)
 17. Rivers  (5.801)
 18. Trace Metals  (4.624)
 19. Geologic Sediments  (4.215)
 20. Heavy Metal  (2.703)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (894.877)
 2. Chinese  (6.893)
 3. French  (2.493)
 4. German  (1.598)
 5. Japanese  (342)
 6. Dutch  (288)
 7. Portuguese  (153)
 8. Spanish  (149)
 9. Persian  (30)
 10. Norwegian  (18)
 11. Polish  (12)
 12. Italian  (12)
 13. Danish  (3)
 14. Russian  (2)
 15. Korean  (2)
 16. Lithuanian  (2)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, J.
 2. Li, Jun
 3. Zeng, Guangming
 4. Li, Li
 5. Li, Hui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...