skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Smith, Brock xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect (Elsevier B.V.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse exorcised: Evidence from a panel of countries

Smith, Brock

Journal of Development Economics, September 2015, Vol.116, pp.57-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; E-ISSN: 1872-6089 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties

James, Alexander ; Smith, Brock

Journal of Environmental Economics and Management, July 2017, Vol.84, pp.125-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-0696 ; E-ISSN: 1096-0449 ; DOI: 10.1016/j.jeem.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, Brock
  2. Smith, B
  3. James, Alexander
  4. James, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...