skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Gait & Posture xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7.11 Equilibrium constraints but not joint constraints determine hand trajectory planning

Paizis, C ; Papaxanthis, C ; Stapley, P.J ; Pozzo, T

Gait & Posture, 2005, Vol.21, pp.S45-S46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/S0966-6362(05)80153-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Papaxanthis, C
  2. Pozzo, T
  3. Paizis, C
  4. Stapley, P.J

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Anatomy & Physiology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...