skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

High spatial resolution analysis of fungal cell biochemistry - bridging the analytical gap using synchrotron FTIR spectromicroscopy.(Report)

Kaminskyj, Susan ; Jilkine, Konstantin ; Szeghalmi, Adriana ; Gough, Kathleen

FEMS Microbiology Letters, July, 2008, Vol.284(1), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...