skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of N-Coordinated Iron-Carbon (FeNC) Catalysts and Their Oxygen Reduction (ORR) Performance in Acidic Media at Various Stages of Catalyst Synthesis: An Attempt at Benchmarking.(Article)(Report)

Mamtani, Kuldeep ; Singh, Deepika ; Tian, Juan ; Millet, Jean-Marc M. ; Miller, Jeffrey T. ; Co, Anne C. ; Ozkan, Umit S.

Catalysis Letters, 2016, Vol.146(9), p.1749(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-372X ; DOI: 10.1007/s10562-016-1800-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mamtani, K.
  2. Ozkan, Umit S.
  3. Miller, Jt
  4. Tian, J.
  5. Co, Ac

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...