skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction junk: user interaction-based evaluation of visual analytic systems

Endert, Alex ; North, Chris

Proceedings of the 2012 BELIV Workshop, 14 October 2012, pp.1-3

ISBN: 9781450317917 ; ISBN: 145031791X ; DOI: 10.1145/2442576.2442583

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time visualization of network behaviors for situational awareness

Best, Daniel ; Bohn, Shawn ; Love, Douglas ; Wynne, Adam ; Pike, William

Proceedings of the Seventh International Symposium on visualization for cyber security, 14 September 2010, pp.79-90

ISBN: 9781450300131 ; ISBN: 1450300138 ; DOI: 10.1145/1850795.1850805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bohn, Shawn
  2. Bohn, Shawn J.
  3. Endert, Alex
  4. Endert, Alexander
  5. Best, Daniel M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...