skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure–Property–Functionality of Bimetal Interfaces

Beyerlein, I. ; Mara, N. ; Wang, J. ; Carpenter, J. ; Zheng, S. ; Han, W. ; Zhang, R. ; Kang, K. ; Nizolek, T. ; Pollock, T.

JOM, 2012, Vol.64(10), pp.1192-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-012-0431-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation Effects on the Microstructure of a 9Cr-ODS Alloy

Gan, J ; Allen, T R ; Birtcher, R C ; Shutthanandan, S ; Thevuthasan, S

JOM, Jan 2008, Vol.60(1), pp.24-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials Applications of Photoelectron Emission Microscopy

Xiong, G ; Shao, R ; Peppernick, S J ; Joly, A G ; Beck, K M ; Hess, W P ; Cai, M ; Duchene, J ; Wang, J Y ; Wei, W D

JOM, Dec 2010, Vol.62(12), pp.90-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale X-ray and Proton Imaging of Bismuth-Tin Solidification

Gibbs, P. ; Imhoff, S. ; Morris, C. ; Merrill, F. ; Wilde, C. ; Nedrow, P. ; Mariam, F. ; Fezzaa, K. ; Lee, W.-K. ; Clarke, A.

JOM, 2014, Vol.66(8), pp.1485-1492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-014-1058-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling Renewable Energy-and the Future Grid-with Advanced Electricity Storage

Yang, Zhenguo ; Liu, Jun ; Baskaran, Suresh ; Imhoff, Carl ; Holladay, Jamie

JOM, Sep 2010, Vol.62(9), pp.14-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, J.
  2. Holladay, Jamie D.
  3. Gan, J.
  4. Imhoff, Carl H.
  5. Fezzaa, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...