skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the Role of Intragranular Dislocations in Superplastic Yttria-Stabilized Zirconia

Langdon, Terence G.

Scripta Materialia, 2004, Vol.48(599-604) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; TRN: US200411%%7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep behavior of an Al-6061 metal matrix composite reinforced with alumina particulates

Li, Yong ; Langdon, Terence G.

Acta Materialia, 1997, Vol.45(11), pp.4797-4806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/S1359-6454(97)00132-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of distinguishing between diffusion creep and Harper-Dorn creep at low stress levels

Langdon, Terence G.

Scripta Materialia, 1996, Vol.35(6), pp.733-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/1359-6462(96)00219-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental aspects of creep in metal matrix composites

Li, Yong ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1999, Vol.30(2), pp.315-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-999-0320-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of the creep properties of an Al-6092 composite and the unreinforced matrix alloy

Li, Yong ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1998, Vol.29(10), pp.2523-2531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-998-0224-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep behavior of an AZ91 magnesium alloy reinforced with alumina fibers

Li, Yong ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1999, Vol.30(8), pp.2059-2066 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-999-0016-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An examination of creep data for an Al-Mg composite

Li, Yong ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1997, Vol.28(5), pp.1271-1273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-997-0293-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural evolution and the Hall-Petch relationship in an AlMgLiZr alloy with ultra-fine grain size

Furukawa, Minoru ; Iwahashi, Yoshinori ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minoru ; Tsenev, Nikolai K. ; Valiev, Ruslan Z. ; Langdon, Terence G.

Acta Materialia, 1997, Vol.45(11), pp.4751-4757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/S1359-6454(97)00120-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing the equilibrium grain size in equal-channel angular pressing: Role of Mg additions to aluminum

Iwahashi, Yoshinori ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minoru ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1998, Vol.29(10), pp.2503-2510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-998-0222-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal-channel angular pressing of commercial aluminum alloys: Grain refinement, thermal stability and tensile properties

Horita, Zenji ; Fujinami, Takayoshi ; Nemoto, Minoru ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 2000, Vol.31(3), pp.691-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-000-0011-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple procedure for estimating threshold stresses in the creep of metal matrix composites

Li, Yong ; Langdon, Terence G.

Scripta Materialia, 1997, Vol.36(12), pp.1457-1460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/S1359-6462(97)00041-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature deformation of an alumina composite reinforced with silicon carbide whiskers

Xia, Kenong ; Langdon, Terence G.

Acta Metallurgica Et Materialia, April 1995, Vol.43(4), pp.1421-1427

ISSN: 0956-7151 ; DOI: 10.1016/0956-7151(94)00343-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characteristics of ultrafine-grained aluminum produced using equal-channel angular pressing

Iwahashi, Yoshinori ; Furukawa, Minoru ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minoru ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1998, Vol.29(9), pp.2245-2252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-998-0102-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new miniature mechanical testing procedure: Application to intermetallics

Isshiki, Kazuhiko ; Horita, Zenji ; Fujinami, Takayoshi ; Sano, Takeshi ; Nemoto, Minoru ; Ma, Yan ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1997, Vol.28(12), pp.2577-2582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-997-0015-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of pressing speed on microstructural development in equal-channel angular pressing

Berbon, Patrick ; Furukawa, Minoru ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minoru ; Langdon, Terence

Metallurgical and Materials Transactions A, 1999, Vol.30(8), pp.1989-1997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-999-0009-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principle of equal-channel angular pressing for the processing of ultra-fine grained materials

Iwahashi, Yoshinori ; Wang, Jingtao ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minoru ; Langdon, Terence G.

Scripta Materialia, 1996, Vol.35(2), pp.143-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/1359-6462(96)00107-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characteristics of an ultrafine grain metal processed with equal-channel angular pressing

Furukawa, Minoru ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minora ; Valiev, Ruslan Z. ; Langdon, Terence G.

Materials Characterization, 1996, Vol.37(5), pp.277-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-5803 ; DOI: 10.1016/S1044-5803(96)00131-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening and grain refinement in an Al-6061 metal matrix composite through intense plastic straining

Valiev, Ruslan Z. ; Islamgaliev, Rinat K. ; Kuzmina, Nina F. ; Li, Yong ; Langdon, Terence G.

Scripta Materialia, 1998, Vol.40(1), pp.117-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/S1359-6462(98)00398-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High strain rate superplasticity in an Al-Mg alloy containing scandium

Komura, Shogo ; Berbon, Patrick B. ; Furukawa, Minoru ; Horita, Zenji ; Nemoto, Minoru ; Langdon, Terence G.

Scripta Materialia, 1998, Vol.38(12), pp.1851-1856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/S1359-6462(98)00099-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of grain boundary structure in submicrometer-grained Al-Mg alloy

Horita, Zenji ; Smith, David J. ; Furukawa, Minoru ; Nemoto, Minoru ; Valiev, Ruslan Z. ; Langdon, Terence G.

Materials Characterization, 1996, Vol.37(5), pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-5803 ; DOI: 10.1016/S1044-5803(96)00178-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến1996  (4)
 3. 1997đến1997  (5)
 4. 1998đến1999  (8)
 5. Sau 1999  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Langdon, Terence G
 2. Langdon, T.G
 3. Langdon, Terence
 4. Horita, Zenji
 5. Horita, Z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...