skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Espanha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muerte encefálica: repercusión sobre órganos y tejidos.
Brain death: repercussion on the organs and tissues

Domínguez-Roldán, J M ; García-Alfaro, C ; Jimenéz-González, P I ; Hernández-Hazañas, F ; Gascón Castillo, M L ; Egea Guerrero, J J

Medicina intensiva, December 2009, Vol.33(9), pp.434-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5691 ; PMID: 19922825 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.medin.2009.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of melatonin supplementation on food and water intake in streptozotocin-diabetic and non-diabetic male Wistar rats

Montano, M E ; Molpeceres, V ; Mauriz, J L ; Garzo, E ; Cruz, I B M ; González, P ; Barrio, J P

Nutricion hospitalaria, 2010, Vol.25(6), pp.931-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1699-5198 ; PMID: 21519763 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garzo, E
  2. Hernández-Hazañas, F.
  3. Cruz, IBM
  4. García-Alfaro, C.
  5. Egea Guerrero, J.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...