skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Costa Rica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seed rain dynamics following disturbance exclusion in a secondary tropical dry forest in Morelos, Mexico.(Report)

Ceccon, Eliane ; Hernandez, Patricia

Revista de Biologia Tropical, March-June, 2009, Vol.57(1-2), p.257(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education as a tool for addressing the extinction crisis: moving students from understanding to action.(Report)

Moyer - Horner, Lucas ; Kirby, Rebecca ; Vaughan, Christopher

Revista de Biologia Tropical, Dec, 2010, Vol.58(4), p.1115(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversidad de comunidades de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y sus conexiones con otros artropodos en tres bosques templados del centro de Mexico.(texto en ingles)

Guzman-Mendoza, Rafael ; Castano-Meneses, Gabriela ; Nunez-Palenius, Hector Gordon

Revista de Biologia Tropical, 2016, Vol.64(2), p.571(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free-living marine polychaetes (Annelida) inhabiting hard-bottom substrates in Trinidad and Tobago, West Indies.(Report)

Gobin, Judith F.

Revista de Biologia Tropical, March, 2010, Vol.58(1), p.147(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guzmán-Mendoza, Rafael
  2. Moyer-Horner, L
  3. Kirby, Rebecca
  4. Hernandez, Patricia
  5. Hernández, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...