skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Chile xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic causal models and autopoietic systems

David, Olivier; David, Olivier (Editor)

Biological Research, 2007, Vol.40(4), pp.487-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-9760 ; E-ISSN: 0717-6287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El programa citi: una alternativa para la capacitacion en etica de la investigacion en America latina.(Report)

Litewka, Sergio ; Goodman, Kenneth ; Braunschweiger, Paul

Acta Bioethica, Jan, 2008, Vol.14(1), p.54(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0717-5906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO (CrossRef)  (2)
  2. SciELO  (2)
  3. HAL (CCSd)  (1)
  4. OneFile (GALE)  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...