skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Dialnet xóa Tất cả các phiên bản SciELO Chile xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulación de sistemas eléctricos con cargas no lineales y variantes en el tiempo Simulation of electric systems with non-linear and time-variant loads

William Carvajal Carreño ; Gabriel Ordóñez Plata ; Andrés L Moreno Wandurraga ; César A Duarte Gualdrón

Ingeniare : Revista Chilena de Ingeniería, 01 June 2011, Vol.19(1), pp.76-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-3291 ; E-ISSN: 0718-3305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DILATE, UNA HERRAMIENTA DE CÓMPUTO PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DILATE, A COMPUTER TOOL FOR DESIGN OF POWER OVERHEAD TRANSMISSION LINES

César A Becerra C ; Carlos A Lozano M ; Diego F García G

Ingeniare : Revista Chilena de Ingeniería, 01 August 2007, Vol.15(2), pp.149-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-3291 ; E-ISSN: 0718-3305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Servicio de M-comercio. Sistema de interacción entre un centro comercial y sus visitantes utilizando las tecnologías WAP y Bluetooth/M-commerce service. Interaction system between a mall and visitors using WAP and Bluetooth technologies

Rojas, Jorge ; Ariza, Luis ; Delgado, Byron

Ingeniare : Revista Chilena de Ingenieria, 2013, Vol.21(1), pp.99-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07183291 ; E-ISSN: 07183305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wandurraga, A.L.M.
  2. Lozano M, Carlos
  3. Diego F García G
  4. Becerra C, César A
  5. Camargo Ariza, Luis Leonardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...