skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Brazil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituindo a constituição: entre paradoxos, razões e resultados

Lorenzetto, Bruno Meneses ; Kozicki, Katya

Revista Direito GV, 01 December 2015, Vol.11(2), pp.623-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6172 ; E-ISSN: 2317-6172 ; DOI: 10.1590/1808-2432201527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katya Kozicki
  2. Lorenzetto, Bruno
  3. Lorenzetto, Bruno Meneses
  4. Kozicki, Katya
  5. Bruno Meneses Lorenzetto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...