skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciELO Brazil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic factors for recurrence of a first seizure during childhood

Winckler, M I ; Rotta, N T

Arquivos de neuro-psiquiatria, December 1997, Vol.55(4), pp.749-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-282X ; PMID: 9629334 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Winckler, Maria Isabel Bragatti
 2. Rotta, N.T.
 3. Maria Isabel Bragatti Winckler
 4. Newra Tellechea Rotta
 5. Rotta, Newra Tellechea

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Epilepsy
 3. prognoses
 4. Humans
 5. child

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...