skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History & Archaeology xóa Tác giả/ người sáng tác: Avritzer, Leonardo xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicialização da política no Brasil: ver além do constitucionalismo liberal para ver melhor

Avritzer, Leonardo ; Marona, Marjorie Corrêa

Revista Brasileira de Ciência Política, 01 December 2014, Issue 15, pp.69-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2178-4884 ; E-ISSN: 2178-4884 ; DOI: 10.1590/0103-335220141504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Brazil  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marona, Marjorie Corrêa
  2. Marona, Marjorie
  3. Avritzer, Leonardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...