skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descripción Anatómica, Histológica y Ultraestructural de la Branquia e Hígado de Tilapia (Oreochromis niloticus)

Torres R, G. A ; González P ; Peña S

International Journal of Morphology, 01 September 2010, Vol.28(3), pp.703-712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0717-9502 ; E-ISSN: 0717-9502 ; DOI: 10.4067/S0717-95022010000300008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of melatonin supplementation on food and water intake in streptozotocin-diabetic and non-diabetic male Wistar rats

Montano, M. E ; Molpeceres, V ; Mauriz, J. L ; Garzo, E ; Cruz, I. B. M ; González, P ; Barrio, J. P

Nutrición Hospitalaria, 01 December 2010, Vol.25(6), pp.931-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-5198 ; E-ISSN: 1699-5198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muerte encefálica: repercusión sobre órganos y tejidos.
Brain death: repercussion on the organs and tissues

Domínguez-Roldán, J M ; García-Alfaro, C ; Jimenéz-González, P I ; Hernández-Hazañas, F ; Gascón Castillo, M L ; Egea Guerrero, J J

Medicina intensiva, December 2009, Vol.33(9), pp.434-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5691 ; PMID: 19922825 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.medin.2009.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garzo, E.
  2. Montano, M E
  3. Hernández-Hazañas, F.
  4. Cruz, IBM
  5. García-Alfaro, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...