skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Venomous Animals and Toxins xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEASUREMENT OF BRADYKININ, PROTEIN, Na+, Cl-, K+, AND Zn++ CONCENTRATIONS IN RAT URINE AFTER INTRAPERITONEAL INJECTION OF Tityus serrulatus VENOM

Ferreira, L. A. F ; Bergamasco, M ; Angnes, L

Journal of Venomous Animals and Toxins, January 1996, Vol.2(2), pp.156-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4936 ; E-ISSN: 1678-4936 ; DOI: 10.1590/S0104-79301996000200008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferreira, Laf
  2. Angnes, L.
  3. BERGAMASCO, M.
  4. M. Bergamasco
  5. Angnes , L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...