skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Chủ đề: Odds Ratio xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anemia in cardiac surgery: next target for mortality and morbidity improvement?

Padmanabhan, Hari ; Aktuerk, Dincer ; Brookes, Matthew J ; Nevill, Alan M ; Ng, Alex ; Cotton, James ; Luckraz, Heyman

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, January 2016, Vol.24(1), pp.12-17

ISSN: 0218-4923 ; E-ISSN: 1816-5370 ; DOI: 10.1177/0218492315618032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ng, A.
  2. Luckraz, H.
  3. Aktuerk, Dincer
  4. Aktuerk, D.
  5. Brookes, M.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...