skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and Immigration History

Sanchez, George J

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1271-1275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921955047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Immigration Policy: An Externalist Perspective

Zolberg, Aristide R

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1276-1279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921955056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology and the Study of Immigration

Foner, Nancy

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1268-1270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921955038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Spain implications for a unified European Union immigration policy

Huntoon, Laura

International migration review : IMR, 1998, Vol.32(2), pp.423-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixtec Activism in Oaxacalifornia: Transborder Grassroots Political Strategies

Rivera-Salgado, Gaspar

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1439-1458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764299042009016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Crime among Youth in Switzerland

Vazsonyi, Alexander T ; Killias, Martin

Criminal Justice and Behavior, June 2001, Vol.28(3), pp.329-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-8548 ; E-ISSN: 1552-3594 ; DOI: 10.1177/0093854801028003004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modes of immigration politics in liberal democratic states--Comment/reply

Freeman, Gary ; Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1995, Vol.29(4), p.881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary American attitudes toward US immigration

Espenshade, Thomas J; Hempstead, Katherine

International migration review : IMR, 1996, Vol.30(2), pp.535-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theories of International Immigration Policy-A Comparative Analysis

Meyers, Eytan

The International Migration Review, 1 December 2000, Vol.34(4), pp.1245-1282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2675981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African-American Attitudes towards United States Immigration Policy

Diamond, Jeff

The International Migration Review, 1 July 1998, Vol.32(2), pp.451-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theory of Immigration And Racial Stratification

Bashi, Vilna ; Mcdaniel, Antonio

Journal of Black Studies, May 1997, Vol.27(5), pp.668-682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/002193479702700505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different paths gender, immigration and political participation

Jones - Correa, Michael

International migration review : IMR, 1998, Vol.32(2), pp.326-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographically indirect immigration to Canada description and analysis

Greenwood, Michael J; Young, Paul A

International migration review : IMR, 1997, Vol.31(1), pp.51-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion Toward Immigration in the European Union: Does It Matter?

Lahav, Gallya

Comparative Political Studies, December 2004, Vol.37(10), pp.1151-1183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414004269826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Asylum, and Anti-Foreigner Violence in Germany

Krell, Gert ; Nicklas, Hans ; Ostermann, Anne

Journal of Peace Research, May 1996, Vol.33(2), pp.153-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033002003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Studies and the Social Science Research Council

Dewind, Josh

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1280-1284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921955065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Which Face? Whose Nation?: Immigration, Public Health, and the Construction of Disease at America's Ports and Borders, 1891-1928

Markel, Howard ; Stern, Alexandra Minna

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1314-1331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921954921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology and the Study of Immigration

Waters, Mary C

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1264-1267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921955029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation in Liberal Democracy: The Political Assimilation of Immigrants and Ethnic Minorities in the United States

Junn, Jane

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1417-1438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921954976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

En el Norte la Mujer Manda: Gender, Generation, and Geography in a Mexican Transnational Community

Hirsch, Jennifer S

American Behavioral Scientist, June 1999, Vol.42(9), pp.1332-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921954930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8.114)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.185)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (833)
 2. 1991đến1993  (1.100)
 3. 1994đến1996  (1.446)
 4. 1997đến2000  (2.375)
 5. Sau 2000  (2.406)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7.170)
 2. Bình xét khoa học  (990)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (38)
 2. German  (3)
 3. Portuguese  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Martin, Philip
 2. Martin, Philip L
 3. Portes, Alejandro
 4. Massey, Douglas S.
 5. Miller, Mark J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...