skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of New Paradigm Values, Thinkers, and Business: Initial Frameworks for a Changing Business Worldview

Giacalone, Robert A ; Eylon, Dafna

American Behavioral Scientist, May 2000, Vol.43(8), pp.1217-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027640021955838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: The Road to a New Management Paradigm

Eylon, Dafna ; Giacalone, Robert A

American Behavioral Scientist, May 2000, Vol.43(8), pp.1215-1216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027640021955829

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impression Management, Diversity, and International Management

Giacalone, Robert A ; Beard, Jon W

American Behavioral Scientist, March 1994, Vol.37(5), pp.621-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764294037005004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impression Management Theory and Diversity: Lessons for Organizational Behavior

Rosenfeld, Paul ; Giacalone, Robert A ; Riordan, Catherine A

American Behavioral Scientist, March 1994, Vol.37(5), pp.601-604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764294037005002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Exit Interviews and Surveys Really Worth the Time and Effort?: Calculating Return on Investment

Jurkiewicz, Carole L ; Knouse, Stephen B ; Giacalone, Robert A

Review of Public Personnel Administration, March 2002, Vol.22(1), pp.52-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-371X ; E-ISSN: 1552-759X ; DOI: 10.1177/0734371X0202200103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giacalone, Robert A.
  2. Giacalone, Robert
  3. Eylon, Dafna
  4. Giacalone, R.A.
  5. Beard, Jon W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...