skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated design and smart manufacturing

Eynard, Benoit ; Bosch-Mauchand, Magali; Eynard, Benoit (Editor)

Concurrent Engineering: Research and Applications, 03 November 2015, Vol.23(4), pp.281-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable machining approach for CAD/CAM/CNC systems based on a dynamic environmental assessment

Andriankaja, Hery ; Le Duigou, Julien ; Danjou, Christophe ; Eynard, Benoit; Breuil, Florent (Editor)

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-4054 ; E-ISSN: 2041-2975 ; DOI: 10.1177/0954405416629104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based engineering for multidisciplinary systems: Integrated design based on interface model

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Hehenberger, Peter ; Eynard, Benoît; Bricogne, Matthieu (Editor)

Concurrent Engineering: Research and Applications, 25 December 2017, Vol.26(2), pp.157-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Product lifecycle management in design and engineering education: International perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management in design and engineering education: International perspectives

Fielding, Emanuela A. S. ; Mccardle, John ; Eynard, Benoit ; Hartman, Nathan ; Fraser, Alister S.

DOI: 10.1177/1063293X13520316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue: "Collaborative Product Development''

Eynard, Benoit ; Yan, Xiu-Tian; Peer, Hal (Editor)

Concurrent Engineering: Research and Applications, 01 March 2008, Vol.16(1), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003 ; DOI: 10.1177/1063293X07084646

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-based Collaborative Engineering Support System: Applications in Mechanical Design and Structural Analysis

Eynard, Benoît ; Liénard, Sébastien ; Charles, Sébastien ; Odinot, Aurélien; Peer, Hal (Editor)

Concurrent Engineering: Research and Applications, 01 June 2005, Vol.13(2), pp.145-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003 ; DOI: 10.1177/1063293X05053799

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, B.
  2. Eynard, Benoit
  3. Eynard, Benoît
  4. Le Duigou, Julien
  5. Le Duigou, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...