skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: World Policy Journal xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hangover: Latin America Recovers After Shot of Success

Ávila, Ricardo

World Policy Journal, December 2015, Vol.32(4), pp.17-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775 ; E-ISSN: 1936-0924 ; DOI: 10.1177/0740277515623742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Face of Cuba

Mattingly, Amanda

World Policy Journal, December 2015, Vol.32(4), pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775 ; E-ISSN: 1936-0924 ; DOI: 10.1177/0740277515623745

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...