skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Triumph of Ethernet: Technological Communities and the Battle for the LAN Standard

Poppo, Laura

Administrative Science Quarterly, Vol.48(1), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018392 ; E-ISSN: 19303815 ; DOI: 10.2307/3556627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet in the Workplace: How New Technology Is Transforming Work

Troyer, Lisa

Administrative Science Quarterly, Vol.50(2), pp.310-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018392 ; E-ISSN: 19303815 ; DOI: 10.2189/asqu.2005.50.2.310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Freeman, John
  2. Hirsch, Eric
  3. Von Burg, Urs
  4. Martin, Joanne
  5. Freeman, Sarah J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...