skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: Forum Italicum xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'infinita vanita del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi.(Article)

Scerbo, Alberto

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.389(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819836663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il topos della giustizia negata o deviata negli scenari siciliani di Nino Martoglio e Ugo Fleres.(Article)

Bombara, Daniela

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.425(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819831609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosa cercano i giuristi nella letteratura?(Article)

Vitale, Vincenzo

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.232(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819838206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gli ultimi narratori di giustizia: un'esperienza italiana di letteratura dal diritto.(Article)

Ferro, Massimo

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.544(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819831668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Piciché, Bernardo
  2. Vitale, Vincenzo
  3. Bombara, Daniela
  4. Scerbo, Alberto
  5. Bombara, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...