skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation Rebranding Through a New Approach to Cultural Diplomacy: A Case Study of Mauritius

Pudaruth, Santosh Kumar

SAGE Open, May 2017, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244017704483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Relations Powers of the Nigerian National Assembly

Arowosegbe, J. O ; Akomolafe, R. J

SAGE Open, July 2016, Vol.6(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244016658503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding state preferences with text as data: Introducing the UN General Debate corpus

Baturo, Alexander ; Dasandi, Niheer ; Mikhaylov, Slava J

Research & Politics, June 2017, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168017712821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflexivity in External Religious Leaders’ Summit Communication Sequences (2005-2012) to G8 Political Leaders: The Social (Re)Construction of Cosmopolitan Responsibility by World Religious Leaders

Steiner, Sherrie

SAGE Open, 05 December 2013, Vol.3(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244013515690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Surges: Comparing the Politics of the 2007 Iraq Surge and the 2009 Afghanistan Surge

Mchugh, Kelly

SAGE Open, 14 December 2015, Vol.5(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244015621957

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Das, Naranarayan

International Studies, January 1985, Vol.22(1), pp.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8817 ; E-ISSN: 0973-0702 ; DOI: 10.1177/0020881785022001011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pudaruth, S.K.
  2. Dasandi, Niheer
  3. Steiner, Sherrie
  4. J. O. Arowosegbe
  5. Akomolafe, R.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...