skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lanthanum Element Induced Imbalance of Mineral Nutrients, HSP 70 Production and DNA-Protein Crosslink, Leading to Hormetic Response of Cell Cycle Progression in Root Tips of Vicia faba L. Seedlings

Wang, Chengrun ; Shi, Cuie ; Liu, Ling ; Wang, Chen ; Qiao, Wei ; Gu, Zhimang ; Wang, Xiaorong

Dose-Response, 01 January 2012, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-3258 ; DOI: 10.2203/dose-response.11-041.Wang

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Ling
  2. Wang, Xr
  3. Xiaorong Wang
  4. Chengrun Wang
  5. Wang, Xiaorong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...