skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SPIE Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling interaction for image-guided procedures

Trevisan, Daniela G ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoit M. M ; Raftopoulos, Christian

30 May 2003, Vol.5029, pp.108-118

ISSN: 1605-7422 ; ISBN: 9780819448309 ; ISBN: 0819448303 ; DOI: 10.1117/12.479670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Macq, Benoit M. M.
  2. Macq, B.
  3. Vanderdonckt, Jean
  4. Trevisan, D.G
  5. Vanderdonckt, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...