skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SHEDL- 2014 (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIERRA: an interactive system for ergonomic realization of applications

Vanderdonckt, Jean

ACM SIGCHI Bulletin, 01 April 1995, Vol.27(2), pp.50-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-6906 ; E-ISSN: 1558-1217 ; DOI: 10.1145/202511.202525

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...