skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities, Politics, and Policy: A Comparative Analysis

Pelissero, John P.;; Pelissero, John

ISBN: 9781568026862 ; E-ISBN: 9781483330006 ; DOI: 10.4135/9781483330006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big City Politics in Transition

Savitch, H . V. ;Thomas, John Clayton;; Savitch, H. ; Thomas, John

ISBN: 9780803940314 ; E-ISBN: 9781483325781 ; DOI: 10.4135/9781483325781

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Local Government: Public Administration in Practice

Bingham, Richard;; Bingham, Richard

ISBN: 9780803939394 ; E-ISBN: 9781483325644 ; DOI: 10.4135/9781483325644

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Governance: Leading American Communities into the 21st Century

Box, Richard

ISBN: 9780761912583 ; E-ISBN: 9781483328249 ; DOI: 10.4135/9781483328249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theories of Urban Politics

Davies, Jonathan S ; Imbroscio, David L;; Davies, Jonathan ; Imbroscio, David

ISBN: 9781412921626 ; E-ISBN: 9781446279298 ; DOI: 10.4135/9781446279298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Localism: Comparative Urban Politics in a Global Era

Goetz, Edward G. ;Clarke, Susan E.;; Goetz, Edward ; Clarke, Susan

ISBN: 9780803949225 ; E-ISBN: 9781483326726 ; DOI: 10.4135/9781483326726

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Politics: Critical Approaches

Mark Davidson & Deborah Martin;; Davidson, Mark ; Martin, Deborah

ISBN: 9780857023988 ; E-ISBN: 9781526402158 ; DOI: 10.4135/9781526402158

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CQ Press Guide to Urban Politics and Policy in the United States

Palus, Christine Kelleher ;Dilworth, Richardson;; Palus, Christine Kelleher ; Dilworth, Richardson

ISBN: 9781483350035 ; E-ISBN: 9781483350011 ; DOI: 10.4135/9781483350011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Local Government

Morphet, Janice

ISBN: 9780761943754 ; E-ISBN: 9781446215692 ; DOI: 10.4135/9781446215692

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Box, Richard
  2. Savitch, H.
  3. Dilworth, Richardson
  4. Davies, Jonathan S
  5. Thomas, John Clayton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...