skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of software development through an MDA tool: a case study

Duarte, José María ; González Toñánez, Magalí ; Cernuzzi, Luca ; Pastor López, Oscar; Universitat Politècnica De València. Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior D'Enginyers Industrials ; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica

ISSN: 1548-0992 ; DOI: 10.1109/TLA.2008.4653855

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...