skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Cơ sở dữ liệu: Research Data Australia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Japanese materials dealing with sexual minority cultures and identities across the twentieth century.
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese materials dealing with sexual minority cultures and identities across the twentieth century.

Toàn văn sẵn có

2
DNA sequence data collected during the SIPEX II voyage of the Aurora Australis, 2012
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA sequence data collected during the SIPEX II voyage of the Aurora Australis, 2012

DOI: 10.4225/15/59a4ecb67a216

Toàn văn sẵn có

3
Illustrations for a book on the Invertebrates of Macquarie Island
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustrations for a book on the Invertebrates of Macquarie Island

Toàn văn sẵn có

4
The collection of aerial photographs held by the Australian Antarctic Data Centre
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The collection of aerial photographs held by the Australian Antarctic Data Centre

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

theo chủ đề:

  1. biota
  2. ZEISS
  3. HIGHJUMP
  4. SPIDER
  5. AIRCRAFT

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...