skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: RSC Journals (Royal Society of Chemistry) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical frequency comb photoacoustic spectroscopy

Sadiek, Ibrahim ; Mikkonen, Tommi ; Vainio, Markku ; Toivonen, Juha ; Foltynowicz, Aleksandra

Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, Vol.20(44), pp.27849-27855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c8cp05666h

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Foltynowicz,Aleksandra
  2. Vainio,Markku
  3. Toivonen,Juha
  4. Sadiek,Ibrahim
  5. Mikkonen,Tommi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...