skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: RSC Journals (Royal Society of Chemistry) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the matrix solid phase dispersion technique for the determination of ivermectin residues in fish muscle tissue

Iosifidou, E ; Shearan, P ; O'Keeffe, M

The Analyst, October 1994, Vol.119(10), pp.2227-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2654 ; PMID: 7992880 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. O'keeffe,Michael
  2. Shearan,Paula
  3. Iosifidou, E.
  4. O'Keeffe, M.
  5. Iosifidou, Eleni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...