skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Corbetta, Maurizio xóa Tác giả/ người sáng tác: Tang, Wei xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Granger causality between cortical regions from voxelwise fMRI BOLD signals with LASSO.(functional magnetic Resonance Imaging)(Blood-Oxygenation-Level-Dependent)(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)(Report)

Tang, Wei ; Bressler, Steven L. ; Sylvester, Chad M. ; Shulman, Gordon L. ; Corbetta, Maurizio

PLoS Computational Biology, 2012, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sporns, Olaf
  2. Corbetta, Maurizio
  3. Sylvester, Chad M
  4. Tang, Wei
  5. Shulman, Gordon L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...