skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Giardia Duodenalis xóa Chủ đề: Cysteine Proteases xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James A ; Dixon, Brent R ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin M ; Buret, Andre G; Bogyo, Matthew (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136102 ; PMCID: 4559405 ; PMID: 26334299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. Public Library of Science (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buret, Andre G
  2. Dixon, Brent
  3. Andre G Buret
  4. Amol Bhargava
  5. Lashitew Gedamu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...