skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Drug Resistance xóa Chủ đề: Leishmania xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James A. ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L.; Akey, Joshua M.

PLOS Genetics, 1/9/2018, Vol.14(1), p.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Public Library of Science (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zackay, Arie
  2. Hailu, A.
  3. Mandy Sanders
  4. Zackay, A.
  5. Nasereddin, Abedelmajeed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...