skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beam Optics Analysis - An Advanced 3D Trajectory Code

Ives, R. Lawrence ; Bui, Thuc ; Vogler, William ; Neilson, Jeff ; Read, Mike ; Shephard, Mark ; Bauer, Andrew ; Datta, Dibyendu ; Beal, Mark

AIP Conference Proceedings, 03 January 2006, Vol.807(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2158791

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Developments in MadGraph/MadEvent

Alwall, J. ; Artoisenet, P. ; de Visscher, S. ; Duhr, C. ; Frederix, R. ; Herquet, M. ; Mattelaer, O.

Supersymmetry And The Unification Of Fundamental Interactions, Seoul (Korea) (16–21 June 2008): AIP Conference Proceedings, 23 November 2008, Vol.1078(1), pp.84-89 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0609-4 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.3052056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frederix, R
  2. Power, J. G
  3. Ko, Pyungwon
  4. Herquet, M.
  5. Artoisenet, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...