skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on ERP’s customization-driven requirements engineering

Etame, Frankie ; Atsa, Roger

Applied Informatics, 2018, Vol.5(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2196-0089 ; DOI: 10.1186/s40535-018-0049-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ObasCId(-Tool): an ontologically based approach for concern identification and classification and its computational support

Parreira Júnior, Paulo ; Penteado, Rosângela

Journal of the Brazilian Computer Society, 2018, Vol.24(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-6500 ; E-ISSN: 1678-4804 ; DOI: 10.1186/s13173-017-0067-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...