skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles phase stability, bonding, and electronic structure of actinide metals

Soderlind, P; Soderlind, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 25, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.elspec.2013.11.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Soderlind, Per
  2. Soderlind, P.
  3. Söderlind, Per

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...