skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Cuprate Pseudogap State

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K ; Schmidt, A ; Eisaki, H ; Uchida, S ; Davis, J; Davis, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 19, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1176369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Jhinhwan
  2. Schmidt, A. R.
  3. Davis, J. C.
  4. Lee, Hinhwan
  5. Lee, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...